logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Historyczne w Ełku
logo Ełk
logo BIP

Informacje o naborze

Ogłoszenie Pracownik ds. naukowo-kulturalnych
Status
Aktualne
Etap
Ogłoszenie
Miejsce pracy
Muzeum Historyczne w Ełku
Wymiar etatu
1
Ilość etatów
1
Wydział
Muzeum Historyczne w Ełku
Ogłoszono dnia
16-09-2022
Termin składania dokumentów
30-09-2022 10:00
Nr ogłoszenia
2/2022
Zlecający
Muzeum Historyczne w Ełku

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe preferowane kierunki humanistyczne,
 2. znajomość języków obcych ( angielski/niemiecki)
 3. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 4. znajomość obsługi komputera.
 5. umiejętność realizacji programu edukacyjnego z dziećmi i młodzieżą
 6. dyspozycyjność (zajęcia prowadzone są również po południu oraz w weekendy)
 7. dobra organizacja pracy,
 8. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista
b. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziana znajomość zagadnień z zakresu historii techniki i kolejnictwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. oprowadzanie gości po ścieżce dydaktycznej
 2. przygotowywanie scenariuszy, opracowywanie oraz realizacja zajęć edukacyjnych
 3. współudział w działalności edukacyjnej MHE
 4. organizowanie wydarzeń naukowych, kulturalnych i edukacyjnych w budynku lokomotywowni
 5. współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami popularyzującymi naukę
 6. opieka merytoryczna nad ścieżką dydaktyczną
 1. współpraca z pozostałymi działami Muzeum
 2. współudział w działalności MHE

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
 3. planowany termin zatrudnienia –  październik 2022r.,
Praca odbywać się będzie w obiekcie Muzeum Historycznego w Elku przy ul. Wąski Tor 1.W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Muzeum Historycznym w Ełku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0 %.

Wymagane dokumenty

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 5. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Muzeum Historycznego w Ełku (według załącznika)

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

a. Termin
2022-09-30 10:00:00
b. Sposób

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 30 września 2022 roku do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik ds. naukowo-kulturalnych

1. osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku - dział administracyjno-kadrowy, lub
2. pocztą tradycyjną na adres – Muzeum Historyczne w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Wąski Tor 1
3. pocztą email: i.nowalska@mhe-elk.pl


c. Miejsce

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w  ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną zniszczone. Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Załączniki

1. Kwestionariusz osobowy (77.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 15-09-2022 10:40 | Data wytworzenia informacji: 15-09-2022
2. Klauzula informacyjna RODO (209.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 15-09-2022 10:40 | Data wytworzenia informacji: 15-09-2022
3. Wzór oświadczenia (160.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 15-09-2022 10:41 | Data wytworzenia informacji: 15-09-2022

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Iwona Nowalska
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Nowalska
Czas publikacji informacji:
15-09-2022 13:25
Wprowadzający informację:
Iwona Nowalska
Liczba wyświetleń informacji:
434
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji